Szpitalny system informatyczny nowej generacji łączy
w sobie prostotę, bezpieczeństwo, elastyczność
i potencjał rozwojowy na przyszłość.

FONS Enterprise

FONS Enterprise jest najbardziej kompleksowym systemem na rynku z pełnym wsparciem procesów, z wysoką dostępnością i wykorzystaniem wszystkich zaewidencjonowanych informacji, który obejmuje wspomaganie zarządzania jakością procesu leczenia. Ponadczasowa koncepcja interfejsu użytkownika, najnowsze dostępne technologie i oryginalna wewnętrzna architektura rdzenia systemu łączy w sobie prostotę, bezpieczeństwo, elastyczność i potencjał rozwojowy na przyszłość. W pełni obsługuje bezpapierowe użytkowanie i zapewnia maksymalny dostęp do informacji w służbie zdrowia.

 

FONS Enterprise Karta produktu – FONS Enterprise

 

-20 %

oszczędność czasu lekarzy przy korzystaniu z mobilnej wizyty

-15 %

zmniejszenie kosztów lekarstw i ewidencji SZM on-line

-20 %

oszczędność kosztów użytkowania dla sal operacyjnych

Wizyta mobilna

Dzięki wizycie mobilnej lekarz ma do dyspozycji niezbędne dane wyświetlane bezpośrednio na tablecie przy łóżku pacjenta, i to łącznie z możliwością zapisu do karty choroby i zalecenia leków. Pracę lekarzy bardzo szanujemy i dlatego udostępniamy im narzędzie oszczędzające ich czas w ten sposób, że zbędne staje się podwójne wypełnianie dokumentacji. Video referenczne – Mobilna wizyta

Dokumentacja szpitalna

Zapewnia prowadzenie dokumentacji pacjenta przy hospitalizacji i jednocześnie całej administracji połączonej z przyjęciem pacjenta do szpitala łącznie z ewidencją i sprawozdawczością danych dla płatnika kosztów opieki zdrowotnej. Dzięki orientacji procesowej system można ustawić tak, aby kopiował realną pracę z pacjentem. Strukturę poszczególnych dokumentów można elastycznie ustawiać za pomocą zdarzeń kliniczny tak, aby była zgodna z potrzebami i procesami danego stanowiska pracy.

Interakcje leków

Chodzi o ważne narzędzie do kontroli oceny ryzyk farmakoterapii pacjentów. Baza danych interakcji leków jest opracowana i dostarczana przez spółkę Infopharm i jest integrowana z klinicznym systemem informatycznym. Służy do natychmiastowego informowania pracowników służby zdrowia przy przepisywaniu leków zarówno na recepty, jak i przy ordynowaniu leków w przypadku hospitalizacji pacjenta. System on-line ostrzega o interakcji leków i w ten sposób przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa pacjentów. FONS Enterprise Produktový list - FONS Enterprise Lékové interakce

Dokumentacja badań

Obejmuje funkcje związane z historią choroby, planem badań i analiz, wypisem ze szpitala, screeningowym badaniem przez pielęgniarkę – ryzyka upadku, ryzyka odleżyn, test samowystarczalności, screening odżywiania i inne. Wszystkie dokumenty są prowadzone strukturalnie i zapewniają kompletność dokumentacji z wykluczeniem dublowania się danych i zmniejszeniem pracochłonności.

Rehabilitacja

Ten moduł jest przeznaczony dla lekarza, pracownika planowania zabiegów i fizjoterapeuty. Wszystkie dalsze kroki są połączone – od zlecania zabiegów przez lekarza, przez zaplanowanie zabiegów, zapisy fizjoterapeutów i końcową ocenę stanu pacjenta przez lekarza, aż po ukończenie leczenia. Częścią jest też sprawozdanie z wykonanych czynności. Przy elektronicznym planowaniu zabiegów nacisk kładzie się na ergonomię pracy końcowego użytkownika.

Radiologia

Przynosi docelowe rozwiązania dla zabiegów odbywających się na stanowiskach pracy z metodami prześwietlania od przyjęcia pacjenta aż po opis wykonanego badania i jego elektroniczną transmisje do zlecającego badanie. System umożliwia bieżące komunikowanie się z udostępnionymi systemami PACS za pomocą łącz komunikacyjnych, które wysyłają zlecenia na worklist server i zapewniają dostęp do dokumentacji obrazowej bezpośrednio z poziomu zlecenia, ewentualnie z dokumentacji pacjenta.

Sprawozdawczość

Je efektywnym narzędziem do prowadzenia zabiegów, ZUMów i ZULpów oraz kontroli poprawności sprawozdawczości opłat wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych dzięki równoległemu załatwianiu przy sporządzaniu dokumentacji medycznej. Zawiera zdefiniowane narzędzia kontroli użytkownika włączone bezpośrednio na wejściu danych i przy zbiorowym przetwarzaniu za pomocą kompleksowej matrycy kontroli i wykonaniu rozliczenia w jednym kroku, jako konfigurowalny proces.

Moduł Pharma

Rozszerza kliniczny system informatyczny o wsparcie oceny farmakoterapii przez klinicznego farmaceutę albo farmakologa. Produkt jest przystosowany do systematycznej analizy medykamentów pacjenta bez wnioskowania przez lekarza i do analizy zaopatrzenie pacjenta w medykamenty na podstawie wniosku lekarza (ocena konsultacyjna). FONS Enterprise Produktový list - FONS Enterprise Pharma modul

Zlecenia internetowe i ich zatwierdzanie

Są podstawowym modułem do wprowadzenia logistyki, w wyraźny sposób zwiększający procent zarządzanych kosztów. Zapewniają tworzenie i wielostopniowe/wielokryteriowe zatwierdzanie zleceń elektronicznych na zakup materiałów (leki, środki medyczne, środki bakteriobójcze, MTZ i inne) dla potrzeb oddziału w ramach zakładu opieki zdrowotnej. Katalog jest jednakowy dla całego zakładu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem karty aprobaty. FONS Enterprise Produktový list - FONS Enterprise Webové žádanky a schvalování

Procesy, czynności, klinicznie zalecane procedury

Zasadniczą zaletą FONS Enterprise jest jego orientacja procesowa. Umożliwia ustawienie procesów– od prostej kolejności uruchamianych funkcji, aż po złożone workflow odpowiadające standardowym procedurom leczenia w przypadku określonej diagnozy. Dla menedżmentu jest przeznaczone narzędzie, którym można analizować procesy, kontrolować odchylenia rzeczywistego procesu od przebiegu standardowego albo stawiać zadania użytkownikowi. Dzięki temu narzędziu można optymalizować poszczególne procesy i w ten sposób poprawiać czynności wykonywane w zakładzie opieki zdrowotnej. FONS Enterprise Produktový list - FONS Enterprise Klinické doporučené postupy

Logistyka (magazyn centralny i magazyny podręczne)

Jest częścią HIS FONS Enterprise i wspiera kompleksowo cały system logistyczny – od zaopatrzenia w leki, przez ewidencję magazynową w magazynach centralnych i podręcznych, aż po wydawanie dla zidentyfikowanego pacjenta. Obsługuje też indywidualnie przygotowywane preparaty lecznicze w aptece szpitalnej. Nie rozwiązuje przy tym tylko sfery leków i materiału medycznego, ale i sfer materiałów i usług ogólnego przeznaczenia (MTZ, konserwacja, itp.). FONS Enterprise Produktový list - FONS Enterprise Logistika

Dokumentacja ambulatoryjna

W ramach dokumentacji ambulatoryjnej jest prowadzony przybycia pacjenta do ambulatorium, jego rejestracja, sporządzenie karty ambulatoryjnej i przekazanie do kolejki oczekujących. Tekstowy zapis z badania może być uzupełniony fotodokumentacją i wcześniej zdefiniowanymi czynnościami, co zapewnia maksymalizowanie sprawozdawczości przy minimum pracy lekarza. W tle zapisuje się czas przybycia pacjenta do ambulatorium i można też obserwować szereg wskaźników, jak na przykład czasy oczekiwania, długość badania, dane do oceny wskaźników jakości świadczonej opieki, itp.

Intensywna opieka

Rozwiązuje prowadzenie dokumentacji intensywnej opieki na osi czasu. Elektroniczny termometr umożliwia przejrzysta obserwację wartości laboratoryjnych, mierzonych danych, wyników z aparatury, leków, bilansu płynów w formie właściwej dla JIP i ARO. Dane są przedstawione graficznie na osi czasu z możliwością wyboru częstotliwości sprawdzania.

Operacje

Kontroluje kompletny workflow od zlecenia operacji, aż po zapis protokołu operacyjnego i jej wykazanie w sprawozdawczości. Harmonogram zleceń udostępnia informacje o zajętości sal operacyjnych. Zawiera niezbędne kontrole, które zapewniają zaplanowanie operacji zgodnie z możliwościami. Ze zleconych operacji można utworzyć program operacyjny. Dane wprowadzane przy zlecaniu są następnie przenoszone do protokołu operacyjnego, który docelowo opisuje operację. FONS Enterprise Produktový list - FONS Enterprise Operační management

Ginekologia i położnictwo

Udostępnia celowe rozwiązanie procesów związanych z porodem i pracą w Izbie Porodowej. Umożliwia prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z badaniami i hospitalizacją ciężarnej kobiety, opisuje badania przedporodowe, poród, stan noworodka i matki po porodzie. Dokumentacja matki i noworodka jest związana i umożliwia użytkownikowi uzyskanie docelowego wglądu do danego przypadku. Częścią je elektroniczna sprawozdawczość niezbędnych wykazów dla statystyki .

Kardiologia

Umożliwia zakładowi opieki zdrowotnej wprowadzanie do systemu klinicznego danych zebranych przez rejestratory kardiologiczne, a następnie wykazywanie tych danych w rejestrach elektronicznych. Zbieranie danych wykonuje się do strukturyzowanych formularzy wyświetlanych bezpośrednio ze klinicznego systemu informatycznego i z dokumentacji pacjenta. Chodzi o dane kontrolowane zarówno przez rejestry krajowe (Rejestr operacji kardiologiczno-naczyniowych i interwencji), jak i kliniczne rejestry prowadzone we współpracy z Czeskim Towarzystwem Kardiologicznym.

Niepożądane zdarzenia

Zapewnia możliwość zapisywania do elektronicznych strukturyzowanych formularzy. Niepożądane zdarzenia można elektronicznie wysyłać do rejestru, który użytkuje ÚZIS. Częścią produktu jest możliwość ciągłego rejestrowania danych o odleżynach, zapisywanie danych o upadkach pacjenta łącznie z opisem stanu pacjenta przed i po upadku, ewidencja szpitalnych infekcji z możliwością automatycznego wysłania e-maila odpowiednim osobom przy stwierdzeniu zdarzenia krytycznego.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Jest plikiem środków technologicznych i aplikacyjnych oraz procedur procesowych umożliwiających prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów w czysto elektronicznej postaci zgodnie z obowiązującą legislatywą co w ten sposób umożliwia ograniczenie podwójnego tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej w postaci papierowej, która powstaje tylko w celu prawnego dokumentowania udzielonej opieki w formie drukowanego wyjścia z elektronicznie prowadzonych zapisów w HIS.

CO DALEJ?

Nie wiecie, który typ albo produkt nadaje się specjalnie dla Państwa?
Decyzje można podjąć również na podstawie konkretnego Segmentu lub typu Rozwiązania.

ALBO