Warunki korzystania

Właścicielem i operatorem stron internetowych www.staprocz.pl jest spółka STAPRO s.r.o. (zwana dalej „operatorem”), która zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.U. Republiki Czeskiej (prawo autorskie) jest uprawniona do wykonywania praw własności do niniejszych stron internetowych (zwanych dalej „stronami”).

Operatorowi przysługują wszelkie prawa wynikające z licencji zgodnie z prawem autorskim do własnej zawartości stron, w tym treści i ich designu, szkiców technicznych, grafiki, wszystkich ilustracji na tych stronach, jak też do wyboru i sposobu porządkowania plików zawartych na tych stronach.


Obowiązki użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z tych stron będzie przestrzegał praw i przepisów obowiązujących na terytorium Republiki Czeskiej, dobrych obyczajów oraz niniejszych warunków i nie będzie w żaden sposób naruszał dobrego imienia operatora ani pozostałych użytkowników.

Użytkownikowi nie wolno ingerować do bezpieczeństwa tych stron, ani wykorzystywać tych stron do przekazywania szkodliwych plików lub podejmować prób przedostania się do publicznie niedostępnych sekcji tych stron.

Użytkownik ma obowiązek szanować prawa autorskie operatora. Materiały na niniejszych stronach są chronione prawem autorskim i ich nieupoważnione użycie może oznaczać naruszenie przepisów dotyczących prawa autorskiego, prawa do znaków towarowych i innych praw.


Ograniczenie odpowiedzialności operatora

Zawartość tych stron ma wyłącznie charakter informacyjny i niewiążący. Operator nie ręczy za poprawność i kompletność informacji przedstawionych na niniejszych stronach i może w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia dokonać ich zmiany.

Publikacja jakichkolwiek danych i informacji na tych stronach, z wyjątkiem niniejszych warunków, nie ma charakteru aktu prawnego określającego powstanie stosunku prawnego pomiędzy operatorem i użytkownikiem.

Operator nie jest odpowiedzialny za bezpośrednie, pośrednie, nadzwyczajne lub inne następstwa szkód, wynikające z korzystania z tych stron lub korzystania z innych stron internetowych należących do podmiotów trzecich, które można odwiedzić za pomocą linków z niniejszych stron.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reklamę, ewent. inną formę promocji prowadzoną przez jakikolwiek podmiot trzeci za pośrednictwem niniejszych stron.

Do wszystkich innych okoliczności korzystania ze stron, które nie są w niniejszych warunkach wyraźnie uregulowane, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne Republiki Czeskiej.