Laboratoryjny system informatyczny przystosowany
do wszystkich typów laboratoriów, sprawdzony
na setkach stanowisk pracy w całej Europie.

FONS Openlims

FONS Openlims jest nowoczesnym laboratoryjnym systemem informatycznym sprawdzonym na setkach stanowisk pracy w wielu krajach Środkowej i Wschodniej Europy. Jest przeznaczony dla wszystkich typów laboratoriów. Obsługuje specyficzne procesy robocze większości specjalizacji. Produkt jest rutynowo używany od małych i średnich laboratoriów, aż po skonsolidowane stanowiska dużych szpitali klinicznych. System można łatwo przystosować do specyficznych wymagań laboratorium.

FONS Openlims Karta produktu – FONS Openlims

-70 %

skrócenie czasu potrzebnego do przyjęcia zlecenia

- 1 mil. CZK

na koszty dystrybucji kart wyników

-30 %

kosztów użytkowania IT i urządzeń technologicznych w sieciach laboratoriów

WebLIMS

Internetowe rozwiązanie umożliwiające łatwe tworzenie elektronicznych zleceń laboratoryjnych i bieżące wyświetlanie wyników uzyskiwanych z laboratorium. Wnioskujący badanie ma zapewniony dostęp do wyników wszystkich swoich pacjentów łącznie z możliwością wyświetlania skumulowanych wyników w celu poprawienia procedur medycznych. Upraszcza komunikację wnioskodawcy z laboratorium. Umożliwia proste zamawianie materiału eksploatacyjnego przez wnioskodawcę z laboratorium.

Transfuzjologia

System informatyczny dla specjalizacji transfuzjologia. Umożliwia ewidencję dawców, skierowanie dawcy do pobrania, zapis z pobrania, preparaty z pobrania, ocenę badań laboratoryjnych łącznie z komunikacją on-line z analizatorami (biochemia, hematologia, serologia). Spełnia wymagania SÚKL (Państwowy Instytut Kontroli Leków) i normy 15179 oraz ułatwia akredytowanie laboratorium.

Skanowanie zleceń

Moduł do skanowania zleceń laboratoryjnych. Przyspiesza i precyzuje składanie wniosków na badania. Typy formularzy zleceń laboratoryjnych użytkownik może korygować. Moduł jest połączony z archiwum elektronicznej dokumentacji. Umożliwia ono archiwizowanie zeskanowanych zleceń dla ich szybkiego wyszukiwania i kontroli.

Magazyn laboratoryjny

Uniwersalna ewidencja magazynowa dla wszystkich rodzajów towarów, które laboratorium wykorzystuje. Obsługuje automatyczne odliczanie zapasów magazynowych zgodnie z rzeczywistą działalnością laboratorium. Natychmiastowy przegląd stanów magazynowych towarów. Wsteczny wgląd w ruch towarów zgodnie z jego partią. Możliwość przyspieszenia ewidencji towarów przenośnymi czytnikami.

Dokumentacja elektroniczna

Moduł umożliwiający prowadzenie laboratoryjnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Zapewnia automatyczne zapisywanie dokumentów oznaczonych symbolem elektronicznym i znacznikiem czasu do archiwum laboratoryjnego. Obsługuje określony w ustawie proces skartowania. Zapewnia szybszą i bezpieczniejszą dystrybucję kart wyników dla wnioskujących badania. Laboratorium otrzymuje natychmiastową oszczędność w materiałach eksploatacyjnych (papier, toner, poczta) i oszczędności przy składowaniu dokumentów papierowych.

Biochemia i hematologia

Podstawowy moduł FONS Openlims pokrywający specjalizacje: biochemia, hematologia, wirusologia, parazytologia, serologia, immunologia i cytologia. Spełnia wymagania normy 15189 i ułatwia akredytację laboratorium. Udostępnia informacje do właściwego decydowania przy zarządzaniu i optymalizowaniu eksploatacji laboratorium. Poprawia jakość ważnych wyjść medycznych przez wykorzystanie szerokiej kontroli lekarskiej wyników i automatyczne obserwowanie ich połączeń.

Bakteriologia

Moduł rozwiązuje specyficzne potrzeby procesów w laboratorium bakteriologicznym. Można go przystosować do procesów w konkretnym laboratorium. Główne formularze robocze są w pełni konfigurowalne i przystosowane do potrzeb eksploatacji. Nacisk jest położony na spełnienie wymagań postępowania akredytacyjnego. Zaewidencjonowane kompletne procedury robocze są sformalizowane w strukturze drzewiastej. Moduł jest podłączony do referencyjnej biblioteki NCBI.

Podłączenie analizatorów

Ponad 600 typów analizatorów i aparatów wszystkich specjalizacji nadaje się do podłączenia on-line do laboratoryjnego systemu informatycznego. Obsługa transmisji i przetwarzania próbek kontrolnych. Uproszczenie pracy przez wykorzystanie oznaczania materiału kodem kreskowym. Szczegółowy monitoring transmitowanych danych umożliwia bezpieczne zapisywanie danych do systemu informatycznego.

Magazyn preparatów transfuzyjnych

Rozwiązuje ewidencję magazynową preparatów transfuzyjnych zgodnie z dobrą praktyką wykonawczą. Kompletne wsparcie procesów przy składowaniu preparatów transfuzyjnych. Daje natychmiastowy przegląd stanów towarów w magazynie, umożliwia eksport danych do odbiorcy, obsługuje druk etykiet i pracę z kodem kreskowym. Łatwe tworzenie rozliczeń.

CO DALEJ?

Nie wiecie, który typ albo produkt nadaje się specjalnie dla Państwa?
Decyzje można podjąć również na podstawie konkretnego Segmentu lub typu Rozwiązania.

ALBO